معاون توسعه مدیریت و منابع

 

دکتر رضا گل پیرا

معاون توسعه مدیریت و منابع

انستیتو آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

 

ماموریت:

به طور کلی فعالیت های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع را می توان درسه بخش فعالیتهای اداری و امور استخدامی، فعالیت های پشتیبانی و فرآینهای مالی خلاصه نمود که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود.

1- تهیه و تنظیم بودجه واحد انستیتو، پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها.

2- گسترش انستیتو براساس ضوابط تشکیلاتی.

3- ارائه ترازنامه سالیانه شامل صورتهای سود و  زیان.

4- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز انستیتو.

5- تهیه به موقع مایحتاج واحد انستیتو.

6- انجام امور مربوط به حمل و نقل، خدمات، تدارکات و انبارها.

7- اجرای آیین نامه های اداری و استخدامی.

8- تهیه و تدوین دستورالعملهای لازم اداری و ابلاغ آنها.

9- انجام امور مختلف رفاهی پرسنل.

10- نظارت بر اعمال دقیق مقررات مالی، مالیاتی و معاملاتی.

11- انجام امور مربوط به اداره بودجه وکنترل هزینه ها.

12- تنظیم بودجه مورد نیاز انستیتو.